ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនេប៉ាល់ បានឲ្យដឹងថា


- នេប៉ាល់៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនេប៉ាល់ បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេប៉ាល់ បានកត់ត្រាមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រមាណ ៩២៧១ ករណី កាលពីថ្ងៃចន្ទ និងមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដ៏ខ្ពស់ផងដែរ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង