ព័ត៌មានជាតិ

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ១,៧៧៣,៩៩៤ដូស


សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ១,៧៧៣,៩៩៤ដូស។
(គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា)
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal/6378

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង