ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការ ផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀង ទាំងអស់ដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ច ដ៏សំខាន់មួយរបស់អូស្រ្តាលី


ចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការ ផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ច ដ៏សំខាន់មួយរបស់អូស្រ្តាលី ដែលទំនងអាចជាការសងសឹកមួយរបស់ចិន ចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវមួយក្រវ៉ាត់មួយ របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី និងនៅស្របពេលទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ កាន់តែមានភាពជូរចត់នឹងគ្នា។

#ប្រភព SBS

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង