ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិបត្តិឆ្លងមេរោគ Covid-19 នៅឥណ្ឌា បានឈានដល់ចំណុចបំបែកកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់ជាងគេ


- ឥណ្ឌា៖ វិបត្តិឆ្លងមេរោគ Covid-19 នៅឥណ្ឌាបានឈានដល់ចំណុចបំបែកកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់ជាងគេ កាលពីខែមុន ពេលនេះប្រទេសជាច្រើន បានរួសរាន់ផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ និងជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យឥណ្ឌា។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង