ព័ត៌មានជាតិ

សូមអានចំណុចសំខាន់ៗ ដែលមានគូសពណ៌ នៃ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រ #រាជធានីភ្នំពេញ​ ដោយបែងចែកជាតំបន់​ ក្រហម លឿងទុំ និង លឿង គិតពី ម៉ោងសូន្យថ្ងៃទី៦​ ខែឧសភា​ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១


 សូមអានចំណុចសំខាន់ៗ ដែលមានគូសពណ៌ នៃ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រ #រាជធានីភ្នំពេញ​ ដោយបែងចែកជាតំបន់​  ក្រហម  លឿងទុំ និង  លឿង គិតពី  ម៉ោងសូន្យថ្ងៃទី៦​ ខែឧសភា​ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង