ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យសេវាសុខាភិបាល ឯកជន ចំនួន ០៣ ទីតាំង មានសិទ្ធិទទួលពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យសេវាសុខាភិបាលឯកជន ចំនួន ០៣ ទីតាំង មានសិទ្ធិទទួលពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង