ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏កំណាច បានបោកបក់តំបន់អាត្លង់តា កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទ និងបានគំរាមកំហែង ដល់ប្រជាជនជាង ១០០ លាននាក់


- ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏កំណាច បានបោកបក់តំបន់អាត្លង់តា កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទ និងបានគំរាមកំហែង ដល់ប្រជាជនជាង ១០០ លាននាក់ រស់នៅចាប់ពីភាគខាងត្បូងរហូតដល់ពាក់កណ្តាល តំបន់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង