ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ត្រូវគេចោទប្រកាន់ ពីបទរើសអើងជាតិសាសន៍ បន្ទាប់ពីបានគំរាមដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ចំពោះពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានរំលោភបម្រាមបណ្តោះអាសន្ន


- អូស្ត្រាលី៖ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទរើសអើងជាតិសាសន៍ បន្ទាប់ពីបានគំរាមដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ចំពោះពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានរំលោភបម្រាមបណ្តោះអាសន្ន លើការធ្វើដំណើរ រវាងប្រទេសឥណ្ឌា និងអូស្ត្រាលី។

#ប្រភព CNN

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង