ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង ៧ ហៅកាត់ G7 នឹងពិនិត្យមើលសំណើមួយ


- G7៖ ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង ៧ ហៅកាត់ G7 នឹងពិនិត្យមើលសំណើមួយ ដើម្បីបង្កើតយន្តការឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័បំផុតប្រឆាំង នឹងការឃោសនាបង្កហេតុ និងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់រុស្ស៊ី។

#ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង