ព័ត៌មានជាតិ

វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ (#COVID-19) ស៊ីណូហ្វាម (#Sinopharm) ចំនួន ៤០ម៉ឺនដូស នឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១!


 វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ (#COVID-19) ស៊ីណូហ្វាម (#Sinopharm) ចំនួន ៤០ម៉ឺនដូស នឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១!

 ការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ ធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័ក្រចិត្ត​ !

https://t.me/TVKlocal/4730

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង