ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិរយៈពេល១៤ថ្ងៃ


សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ក្នុងករណីរកឃើញការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីតាំងណាមួយនៃភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ចាម។

https://t.me/TVKlocal/4719

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង