ព័ត៌មានជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកថា កម្ពុជានៅតែសង្ឃឹម បើទោះបីជាតួលេខក្នុងពិភពលោក ក៏ដូចជានៅកម្ពុជា បង្ហាញពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏អាក្រក់ក៏ដោយ


អង្គការសុខភាពពិភពលោកថា កម្ពុជានៅតែសង្ឃឹម បើទោះបីជាតួលេខក្នុងពិភពលោក ក៏ដូចជានៅកម្ពុជា បង្ហាញពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏អាក្រក់ក៏ដោយ។

https://t.me/TVKlocal/4593

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង