ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បន្តរកឃើញ​អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បន្តរកឃើញ​អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

https://t.me/TVKlocal/4586

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង