ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

https://t.me/TVKlocal/4562

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង