ព័ត៌មានជាតិ

សូមបង្ហាញរូបភាពក្រុមការងារក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដាក់លក់ស្បៀងនៅតំបន់ក្រហម សម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ


សូមបង្ហាញរូបភាពក្រុមការងារក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដាក់លក់ស្បៀងនៅតំបន់ក្រហម សម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ។
សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖
១. 010248701 ចំណាប់
២. 017251724 សុខ នាង
៣. 078450550 ភា រុណ
៤. 093 937877 ណែត ម៉ូនីកា
៥. 077 74 41 11 កៅ ស៊ីថា
៦. 012 93 40 88 សែស សុធី
ដោយ: ទទក
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង