ព័ត៌មានជាតិ

កងទ័ពជើងគោក ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ ជំហានទី២ ដូសទី២ ជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកង៧ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល


កងទ័ពជើងគោក ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ ដូសទី២ ជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកង៧ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង