ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀត លើមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយលើកនេះផ្តោតទៅលើសហគ្រាសរដ្ឋធំៗចំនួន ២


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀត លើមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយលើកនេះផ្តោតទៅលើសហគ្រាសរដ្ឋធំៗចំនួន ២ ដែលជាសកម្មភាពដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ ក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធា ក្នុងប្រទេសនេះ និងការសម្លាប់ក្រុមបាតុករចាប់តាំងពីការដណ្តើមអំណាច។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង