ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជូនដំណឹងពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ទីផ្សារអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់ស្បៀង និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម


ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជូនដំណឹងពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទីផ្សារអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់ស្បៀង និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង