ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ សូមសូមដំណឹងថា អាជីករផ្សារលើដែលជាប់ចត្តាឡីស័ក ហើយដើររហេតរហូត នឹងប្រឈមវិធានការច្បាប់ជាធរមាន


អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ សូមសូមដំណឹងថា អាជីករផ្សារលើដែលជាប់ចត្តាឡីស័ក ហើយដើររហេតរហូត នឹងប្រឈមវិធានការច្បាប់ជាធរមាន។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង