ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីករណី អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០៤នាក់ទៀត បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីករណី អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០៤នាក់ទៀត បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារកូវីដ-១៩។

ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង