ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ អន្តរជាតិ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់


ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ អន្តរជាតិ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល។
ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង