ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

របាយការណ៍អ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃនៅស.រ.អា បានកើនឡើងដល់ ជាង ៣,០០០ នាក់


ស.រ.អា៖ របាយការណ៍អ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃនៅស.រ.អា បានកើនឡើងដល់ជាង ៣,០០០នាក់ ជា លើកទី ៣ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ខណៈសភាគ្រោងនឹងអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរង់ចាំអស់ពេលជាយូរមក ហើយ និងកញ្ចប់សម្រាប់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងធ្វើឡើង នៅទូទាំងប្រទេសដែលជាក្តីសង្ឃឹម មួយគត់ ។  ប្រភព៖ Rueters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង