ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសពីការរកឃើញនាយទាហាន ២នាក់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោ និងថ្នាក់ វរសេនីយទោ មានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩


ក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសពីការរកឃើញនាយទាហាន ២នាក់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោ និងថ្នាក់ វរសេនីយទោ មានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩។

ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង