ព័ត៌មានជាតិ

សកម្មភាពកម្លាំងកងទ័ព និងរថយន្តយោធា ចេញដឹកជញ្ជូនស្បៀង ដើម្បីយកទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ខ្លាំងជាងគេ


សកម្មភាពកម្លាំងកងទ័ព និងរថយន្តយោធា ចេញដឹកជញ្ជូនស្បៀង ដើម្បីយកទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ខ្លាំងជាងគេ "ជាតំបន់ក្រហម"។
(២០-៤-២០២១)
ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង