ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នផ្សារពោធិ៍ចិនតុង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១


រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នផ្សារពោធិ៍ចិនតុង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ។
សូមចូលរួម Subscribe Telegram Channel ក្រសួងព័ត៌មាន ឥឡូវនេះតាមរយៈ
 https://t.me/ministryofinformation

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង