ព័ត៌មានជាតិ

សារថ្លែងអំណរគុណរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ជូនលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ប្រធានគវក១៩


សារថ្លែងអំណរគុណរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ជូនលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ប្រធានគវក១៩ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាងកូវីដ១៩ ដល់មន្ត្រីក្រសួងប្រកបដោយជោគជ័យ។
ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង