ព័ត៌មានជាតិ

ករណីឆ្លងជំងឺ​ កូវីដ១៩ នៅ ផ្សារដើមគ


ករណីឆ្លងជំងឺ​ #កូវីដ១៩ នៅ #ផ្សារដើមគ

 អ្នកពាក់ព័ន្ធ សរុបចំនួន ២១៣ នាក់ ត្រូវបានរកឃើញ​  វិជ្ជមាន #មេរោគកូវីដ-១៩ (#COVID-19)​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ​ម៉ោង ១៥៖១៣ ។
ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង