ព័ត៌មានជាតិ

ករណីផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ​ កូវីដ១៩ នៅតាម រោងចក្រ


 ករណីផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ​ កូវីដ១៩ នៅតាម រោងចក្រ

 កម្មករ-កម្មារិនី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ សរុបចំនួន​ ១,០២៣នាក់​ ត្រូវបានរកឃើញ ​វិជ្ជមាន​កូវីដ១៩ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។
ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង