ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល សូមកែតម្រូវ​ ឧបសម្ព័ន្ធទី១​ និងទី២​ នៃសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៩៥/២១​ គ.វ.ក-១៩​ ចុះថ្ងៃទី១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​


ក្រសួងសុខាភិបាល សូមកែតម្រូវ​ ឧបសម្ព័ន្ធទី១​ និងទី២​ នៃសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៩៥/២១​ គ.វ.ក-១៩​ ចុះថ្ងៃទី១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ ។
????✍️✍️ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង