ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត បន្ថែមទៀត


វេជ្ចសាស្ត្រ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត បន្ថែមទៀតអំពីរបាយការណ៍ដែលថា បុគ្គលិកសុខាភិ បាល០២នាក់ នៅអាឡាស្កា ប្រតិកម្ម រឺអាឡែស៊ីនឹងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធ ។ ប្រភព CNN


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង