ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានបន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ លើបុរសម្នាក់ជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ ឆ្នាំ


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានបន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ លើបុរសម្នាក់ជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ហើយមានអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំនួន ១៤នាក់។

ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង