ព័ត៌មានជាតិ

ប្រសិនបើលោក អ្នកជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈ គឺអាចចេញទៅធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបាន ប្រសិនបើចាំបាច់ ដោយត្រូវមាន


ប្រសិនបើលោក អ្នកជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈ គឺអាចចេញទៅធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបាន ប្រសិនបើចាំបាច់ ដោយត្រូវមាន៖
ក) លិខិត​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​ខ្លួន​)
ខ) លិខិតបញ្ជាក់ ឬលិខិតបេសសកកម្ម ដែលចេញដោយប្រធានស្ថាប័ន។
ក្នុងករណី ដែលលោកអ្នកមិនអាចទទួលបានលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មច្បាប់ដើម លោកអ្នកអាចប្រើទម្រង់អេឡិចត្រូនិច តែការអនុវត្តនេះអាចធ្វើសម្រាប់តែសប្តាហ៍ទី១នៃរយៈពេលបិទខ្ទប់នេះប៉ុណ្ណោះ។

ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង