ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ណែនាំស្តីពីកំណត់ចំនួនមន្ត្រី និយោជិត បំពេញការងារក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់


រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ណែនាំស្តីពីកំណត់ចំនួនមន្ត្រី និយោជិត បំពេញការងារក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់។

ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង