ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងព័ត៌មាន អំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំង សម្រាប់ដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ


ក្រសួងព័ត៌មាន អំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំង សម្រាប់ដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង