ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពត សម្រេចអនុវត្តវិធានការ រដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពត។


រដ្ឋបាលខេត្តកំពត សម្រេចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពត។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង