ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ជម្រុញបុគ្គលិកអប់រំ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យអប់រំ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ សូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២


ក្រសួងអប់រំ ជម្រុញបុគ្គលិកអប់រំ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យអប់រំ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ សូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ តាមកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងដែលបានកំណត់ឲ្យបានគ្រប់គ្នា។

https://t.me/TVKlocal/2938

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង