ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទជាបណ្តោះ អាសន្នមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ ប្រាសាទកែវ ក្រោយពីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១


អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទជាបណ្តោះអាសន្នមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ ប្រាសាទកែវ ក្រោយពីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១

https://t.me/TVKlocal/2936

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង