ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចបន្តការអនុវត្តន៍ វិធានការណ៍រដ្ឋបាល ជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែ មេសាឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៩ខែមេសាឆ្នាំ២០២១។


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចបន្តការអនុវត្តន៍វិធានការណ៍រដ្ឋបាល ជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែ មេសាឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៩ខែមេសាឆ្នាំ២០២១។

https://t.me/TVKlocal/2930

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង