ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ២នាក់ អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ និងអាយុ ៧៧ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ២នាក់ អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ និងអាយុ ៧៧ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

https://t.me/TVKlocal/2930

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង