ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការ លក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការផ្អាកការជួបជុំរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការផ្អាកការជួបជុំរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង