ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង សម្រេចផ្អាកការលក់ដូរគ្រឿង ស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទក្នុងភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន និងអាជីវកម្មលក់ភេសជ្ជៈរយៈពេល១៤ថ្ងៃ។


អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង សម្រេចផ្អាកការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទក្នុងភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន និងអាជីវកម្មលក់ភេសជ្ជៈរយៈពេល១៤ថ្ងៃ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង