ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ មានចំនួន២៣៦នាក់ ដែលរកឃើញថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ !!


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ មានចំនួន២៣៦នាក់ ដែលរកឃើញថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ !!

https://t.me/TVKlocal/2886

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង