ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ : ក្មេងៗថា សម័យឪ និង តា ស្គាល់ ១៧ មេសា សម័យនេះក្មេងៗស្គាល់ ១៥ មេសា មួយដែរ គ្រាន់តែ ១៧ មេសា ជាព្រឹត្តការណ៍ចុះនរក ព្រឹត្តការណ៍ ១៥ មេសា ទប់មិនអោយចុះនរក


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ : ក្មេងៗថា សម័យឪ និង តា ស្គាល់ ១៧ មេសា សម័យនេះក្មេងៗស្គាល់ ១៥ មេសា មួយដែរ គ្រាន់តែ ១៧ មេសា ជាព្រឹត្តការណ៍ចុះនរក ព្រឹត្តការណ៍ ១៥ មេសា ទប់មិនអោយចុះនរក !

https://t.me/TVKlocal/2882

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង