ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការ ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម


ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង