ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ពីការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩នៅតាមផ្ទះ !!


ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ពីការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩នៅតាមផ្ទះ !!

https://t.me/TVKlocal/2856

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យសេវាសុខាភិបាល ឯកជន ចំនួន ០៣ ទីតាំង មានសិទ្ធិទទួលពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩
<