ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់លេខទូរស័ព្ទ Hotline 1299 និងលេខ៣ខ្សែទៀត ដើម្បីពលរដ្ឋមានចម្ងល់សួរពាក់ព័ន្ធការ Lockdown នៅរាជធានីភ្នំពេញ


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់លេខទូរស័ព្ទ Hotline 1299 និងលេខ៣ខ្សែទៀត ដើម្បីពលរដ្ឋមានចម្ងល់សួរពាក់ព័ន្ធការ Lockdown នៅរាជធានីភ្នំពេញ

https://t.me/TVKlocal/2855

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង