ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនបុគ្គលិកអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ


ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនបុគ្គលិកអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង