ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនបុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន


ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនបុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង