ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសរកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១០នាក់ទៀត ដែលកំពុងបាត់ខ្លួន បើមិនបង្ហាញខ្លួន នឹងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការ


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសរកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១០នាក់ទៀត ដែលកំពុងបាត់ខ្លួន បើមិនបង្ហាញខ្លួន នឹងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការ

https://t.me/TVKlocal/2838

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង