ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ធ្វើសំណើសុំ​ការ​សម្របសម្រួលឱ្យបុគ្គលិកអប់រំ​ និង​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​ នៃអង្គភាពអប់រំ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​សាធារណៈ​ និង​ឯកជន​អាច​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ដូសទី​២


ក្រសួងអប់រំ ធ្វើសំណើសុំ​ការ​សម្របសម្រួលឱ្យបុគ្គលិកអប់រំ​ និង​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​ នៃអង្គភាពអប់រំ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​សាធារណៈ​ និង​ឯកជន​អាច​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ដូសទី​២នៅតាមទីតាំង​ចំនួន​១៥​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​១៥​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រហូត​ដល់​យុទ្ធនាការ​ត្រូវ​បញ្ចប់

https://t.me/TVKlocal/2830

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង